Aká je lehota na odstúpenie od uzavretej spotrebiteľskej zmluvy, ktorú som uzavrela s podomovým predajcom na predajnej akcii?

Podomovým predajom je predaj mimo prevádzky (predajne, sídla a pod.). Keďže spotrebiteľ kupuje tovar a uzatvára zmluvu mimo predajne (na predajnej akcii, pri návšteve obchodného zástupcu u neho doma a pod.), poskytuje mu zákon vyššiu mieru ochrany. V týchto prípadoch má spotrebiteľ právo bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od uzavretej zmluvy do 7 pracovných dní od uzavretia zmluvy alebo dodania tovaru. Ak spotrebiteľ nie je poučený o práve odstúpiť od spotrebiteľskej zmluve, uvedená lehota sa predlžuje na 3 mesiace, a teda aj počas týchto 3 mesiacov môže spotrebiteľ účinne od uzavretej zmluvy odstúpiť. Odstúpením sa zmluva od začiatku zrušuje a spotrebiteľ je povinný predávajúcemu vrátiť zakúpený tovar, avšak až potom, čo mu predávajúci vráti jeho peniaze. Odstúpeniu od zmluvy nebráni ani to, že bol tovar už používaný.