Bolo mi doručené upovedomenie o začatí exekúcie, pričom mi bol zároveň zablokovaný účet, na ktorý mi zamestnávateľ zasiela mzdu. Ako sa môžem brániť?

Áno! Vždy je potrebné sa brániť! Do 14 dní od doručenia upovedomenia exekútora o začatí exekúcie má povinný (osoba, ktorá sa nachádza v exekúcii) právo podať námietky proti prebiehajúcej exekúcii exekútorovi. Samotné podanie námietok však nemá za následok  odblokovanie bankového účtu. V námietkach môže povinný žiadať zastaviť exekúciu ako neoprávnenú. Popritom však má povinný právo, aby mu banka podľa  § 104 ods. 1 Exekučného poriadku jednorázovo uvoľnila sumu 99,58 EUR. Ak má povinný na bankový účet zasielanú mzdu alebo dôchodok, odporúčame mu, aby banke a exekútorovi túto skutočnosť podľa § 104 ods. 2 Exekučného poriadku oznámil a žiadal od exekútora uvoľniť časť mzdy alebo dôchodku, ktorá prevyšuje sumu, ktorá sa nesmie povinnému zraziť pri zrážkach zo mzdy alebo dôchodku.