Kto je spotrebiteľom? Môže byť spotrebiteľom aj Spoločenstvo vlastníkov bytov?

Spotrebiteľom je podľa Občianskeho zákonníka (ďalej len „OZ“) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Definíciu spotrebiteľa upravuje aj zákon o ochrane spotrebiteľa, ktorý za spotrebiteľa považuje aj právnickú osobu, avšak vždy sa predpokladu, že nakupuje výrobky, alebo používa služby na osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.
Skoro každý zmluvný vzťah medzi podnikateľom, ktorý poskytuje tovary alebo služby, a občanom, je vzťahom spotrebiteľským. Spotrebiteľom je preto  aj spoločenstvo vlastníkov bytov, ktoré vykonáva správu bytového domu. Spotrebiteľom je napríklad aj klient advokáta; vlastník bytu vo vzťahu k správcovi bytového domu; dlžník, ktorý si požičal v banke alebo v nebankovej spoločnosti, účastník zájazdu alebo dovolenky; poistený pri poistení majetku alebo pri životnom poistení; študent vo vzťahu k škole, na ktorej študuje, a podobne.