Z médií som zachytila, že pri uzatváraní zmlúv o úvere (pôžičke) si treba dávať pozor na RPMN, ako aj úroky a ďalšie poplatky uvedené v zmluve. Čo znamená skratka RPMN a je vôbec určená maximálna výška úrokov, ktoré môže veriteľ požadovať?

RPMN je skratka pre ročnú percentuálnu mieru nákladov, ktorá je takto uvádzaná v zmluvách a vyjadruje celkové náklady spotrebiteľa, ktoré sa spájajú s konkrétnym úverom za jeden rok. RPMN tak v sebe zahŕňa nielen úrok, ale aj všetky poplatky a iné náklady, ktorých uhradenie je podmienkou poskytnutia úveru. RPMN má slúžiť spotrebiteľovi hlavne na účely porovnania výhodnosti jednotlivých ponúk úverov, aby sa spotrebiteľ mohol adekvátne rozhodnúť, ktorý úver bude pre neho nákladovo výhodnejší. Z tohto pohľadu je v otázke celkového nákladového zaťaženia spotrebiteľa dôležitejšia RPMN. Treba však povedať, že na účel stanovenia maximálneho stropu odplaty pri úveroch sa v uplynulých rokoch neosvedčila ani RPMN, ktorej maximálna výška nie je aktuálne stanovená. Z tohto dôvodu sa pracuje na zmene Občianskeho zákonníka, v rámci ktorej bude definovaný pojem odplata a stanovený aj strop pre úvery a pôžičky poskytované spotrebiteľom. Odplatou tak je celková výška ročného úroku a všetkých poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ zaplatiť za rok, aby mu bol úver poskytnutý.
Pokiaľ ide o výšku odplaty, vo všeobecnosti platí, že odplata požadovaná pri úveroch, či pôžičkách poskytovaných spotrebiteľom, nesmie podstatne prevýšiť odplatu požadovanú bankami v podobných prípadoch. Preto aj súdy SR stanovili, že odplata nesmie prevyšovať dvojnásobok toho, čo v podobných prípadoch požadujú banky. Ak pri úvere 5.000 EUR banka požaduje 9 % úrok ročne, nesmie odplata u ktoréhokoľvek poskytovateľa úverov prevýšiť 18 % ročne. V prípade, že je táto hranica prekročená, je možné hovoriť o rozpore odplaty s dobrými mravmi, a teda aj o neplatnosti uzavretej zmluvy o pôžičke alebo úvere práve pre rozpor odplaty s dobrými mravmi.