Zamestnávateľ mi začal po doručení zmluvy o úvere, ktorú som uzavrel s nemenovanou nebankovou spoločnosťou, vykonávať zrážky zo mzdy – je to poriadku? V tejto súvislosti dodávam, že sa nekonal žiaden súd a nezačala ani exekúcia…

K zrážkam zo mzdy môže dochádzať  aj bez toho, aby proti spotrebiteľovi bola nariadená exekúcia. Základom  mimosúdneho výkonu zrážok zo mzdy je dohoda o zrážkach zo mzdy, ktorú uzaviera spotrebiteľ s veriteľom, a ktorá je najčastejšie súčasťou všeobecných obchodných podmienok alebo konkrétnej spotrebiteľskej zmluvy (zmluvy o úvere, zmluvy o pôžičke, zmluvy o pripojení, zmluvy o dodávke plynu a pod.). Mnohokrát takéto dohody o zrážkach zo mzdy obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a aj samotná dohoda o zrážkach zo mzdy je veľmi častou neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Neprijateľné zmluvné podmienky sú zo zákona vždy neplatné. V prípade, že veriteľ doručil platiteľovi mzdy príkaz na vykonávanie zrážok zo mzdy, odporúčame spotrebiteľovi, aby sa obrátil na súd kvôli nariadeniu predbežného opatrenia a žiadal súdny zákaz výkonu zrážok zo mzdy. Vzor návrhu na zákaz výkonu zrážok zo mzdy nájdete na našej stránke.