Ako zavádzajú nebankovky!

Pani Mária si požičala od nebankového subjektu 1.000 EUR na cestu do Nemecka, kde chcela navštíviť svoju sestru. Podpísala úverovú zmluvu. Nevšimla si, a ani si neuvedomila, aký druh úveru podpisuje. To, že ide o tzv. revolvingový úver, zistila, už keď bolo neskoro. Mária totiž pôžičku riadne splatila, na čo jej vzápätí nebanková spoločnosť poslala na účet v zmysle zmluvy ďalších 1.000 EUR. Mária ich už nepotrebovala, tak ich nebankovke obratom vrátila späť na účet a myslela si, že celá záležitosť je uzavretá. To, že tento prípad neskončil, pochopila, až keď jej na dvere zaklopal exekútor…
Na zaplatenie dlžnej sumy odsúdil pani Máriu rozhodcovský súd, ktorý neuznal jej obranu, že poskytnutý revolvingového úveru obratom vrátila nebankovej spoločnosti. Na základe rozhodcovského rozsudku sa začala exekúcia a exekútor siahol pani Márii na dôchodok.
Pani Mária sa v zúfalstve nakoniec obrátila so žiadosťou o pomoc na Ministerstvo spravodlivosti SR.

Čo na to Komisia?

Komisia prijala podnet aj s potrebnými dokumentmi a zhodnotila všetky jeho súvislosti v kontexte s platnou legislatívou, ktorá sa týka ochrany práv občanov – spotrebiteľov. Najskôr si však overila všetky fakty, ich vzájomné súvislosti, aby následne mohla posúdiť zmluvné podmienky a ustáliť právne normy, ktoré je na prípad možné aplikovať. Zistila nasledovné:
Pani Mária podpísala s nebankovou spoločnosťou úverovú zmluvu. Súčasťou úverovej zmluvy bola aj klauzula o revolvingu, podľa ktorej, ak spotrebiteľ spláca prvý úver, po istom čase mu nebanková spoločnosť na účet zašle nový úver v rovnakej výške. Toto sa odborne nazýva ako revolving- reťazenie úverov, pričom každý úver sa posudzuje samostatne.
Mária úver normálne splatila v dohodnutej lehote, na čo jej nebankový subjekt v zmysle zmluvy o revolvingovom úvere poslal na účet ďalších 1.000 EUR. Mária však peniaze už nepotrebovala a poslala ich naspäť. A myslela si, že všetko je v poriadku. Z nového úveru Mária nezaplatila ani prvú ani druhú splátku. Peniaze predsa poctivo vrátila. Lenže nebankový subjekt nečakal a vyrubil dôchodkyni zmluvnú pokutu z omeškania splátok spolu s ďalšími poplatkami a zmluvnou odmenou, ktoré dosiahli sumu spolu neuveriteľných 3.000 EUR!. Súkromný rozhodca, vybraný veriteľom, 3.000 EUR nebankovke „prisúdil“ a exekúcia na majetok pani Márie mohla začať.
Situácia pani Márie tak bola zložitejšia ako sa pôvodne zdalo, keďže voči nej medzičasom začala už exekúcia. Pani Mária nevedela čo má robiť, aj keď sa bránila, že v poradí druhý (revolvingový) úver nebankovej spoločnosti vrátila, ani rozhodcovský súd, ani exekútor jej argumenty neakceptoval!

Komisia: Nebanková spoločnosť viacnásobne porušila práva spotrebiteľky!

Odplata dojednaná nebankovou spoločnosťou dosahovala po zrátaní všetkých poplatkov takmer 70% ročne, aj keď banky za porovnateľné úvery požadoval úrok nepresahujúci 12% ročne. Javilo sa tak, že zmluva o revolingovom úvere bude ako celok neplatná.
Nebanková spoločnosť voči Márii použila veľké množstvo neprijateľných zmluvných podmienok, najmä sankčného charakteru. Súčasťou zmluvných podmienok bola aj rozhodcovská doložka, s ktorou Márou nikto ani len neoboznámil. V zmluve veriteľ vybral aj rozhodcovský súd, ktorý mal spor rozhodovať.
Nebanková spoločnosť sa voči Márii dopustila aj nekalej obchodnej praktiky, ktorá spočívala v dojednaní revolvingového úveru. Napriek tomu, že Mária nebankovku požiadala o poskytnutie jednorazového úveru, táto Márii predložila na podpis zmluvu o revolvingovom úvere. Keďže pani Mária revolvingu nerozumela, nikto jej ho ani nevysvetlil, bola právom prekvapená, keď na účet obdržala v poradí ďalší úver od nebankovej spoločnosti, o ktorý výslovene nežiadala!
Konajúci rozhodcovský súd vôbec nezohľadnil právo na ochranu spotrebiteľa a ani argumenty Márie, ktoré mu zaslala v žalobnej odpovedi.

Komisia odporúča postup

Komisia sprostredkovala Márii právnu pomoc prostredníctvom združenia na ochranu spotrebiteľov a odporučila, aby za pomoci združenia Mária:

  • podala návrh na zastavenie exekúcie z dôvodu neprijateľné rozhodcovskej doložky, na základe ktorej bol vydaný rozhodcovský rozsudok – exekučný titul;
  • po zastavení exekúcie podala návrh na vydanie bezdôvodného obohatenie a vyslovenie neplatnosti zmluvy o revolvingovom úvere.

Pani Mária podala návrh na zastavenie exekúcie na exekučný súd a do dvoch mesiacov sa dostavil výsledok. Právnici združenia na ochranu spotrebiteľa pripravili Márii aj žalobu proti nebankovej spoločnosti a spoločne vyčkali na rozhodnutie o zastavení exekúcie.
Komisia ďalej pani Márii odporučila vytrvať v navrhnutom riešení problému a všetky právne kroky konzultovať so združením na ochranu spotrebiteľa. Mária je oslobodená od súdnych poplatkov a keďže jej spotrebiteľské práva boli porušené v súdnom konaní bude mať nárok aj na primerané finančné zadosťučinenie, ako náhradu za ujmu, ktorú jej nebanková spoločnosť svojim neodborným postupom spôsobila.
Nebanková spoločnosť sa s návrhmi Márie nestotožnila a žiadala, aby  exekúcia jej majetku na sumu presahujúcu 3.000 EUR pokračovala.
Exekučný súd na základe návrhu na zastavenie exekúcie rozhodol, že exekúcia je neprípustná a túto v celom rozsahu zastavil. Do zastavenia exekúcie súdny exekútor z dôchodku Márii strhol takmer 500 EUR.
Po právoplatnom zastavení exekúcie Mária za pomoci združenia na ochranu spotrebiteľa podala žalobu o vydanie bezdôvodného obohatenia a žiadala vrátiť 500 EUR a vyplatiť aj primerané finančné zadosťučinenie v rovnakej výške. Okresný súd aj krajský súd návrhu Márie vyhoveli a zlý sen spojený s drobnou pôžičkou sa skončil.
Mária si tak pred exekúciou uchránila nielen svoj dôchodok a byt, ale dokonca bola úspešná a nebanková spoločnosť musela Márii vyplatiť 1.000 EUR, z toho 500 EUR ako odškodnenie za spôsobenú ujmu!

Komisia hodnotí a odporúča

Ministerstvo spravodlivosti preto SR ľuďom odporúča poriadne si prečítať zmluvy, poradiť sa s právnikom alebo obrátiť sa na komisiu, ktorú zriadilo práve pre takéto prípady.
V zmluvách sú častokrát podmienky uvedené tak nejasne a komplikovane, že im neporozumie právnik, nie to bežný spotrebiteľ. Následne sa tak, ako v prípade pani Márie môže stať, že aj spotrebiteľ, ktorý čestne a riadne plní svoje povinnosti, sa dostane kvôli niekoľkým stovkám eur do problémov, kde môže prísť v exekúcii aj o strechu nad hlavou.
Je neprípustné, aby na nemorálne zmluvy a nekalé obchodne praktiky nebankových spoločností – napríklad v podobe nevyžiadaného revolvingového úveru – doplácali ľudia, ktorí sa len preto, že nemajú právnické vzdelanie, nevedia brániť.
Okrem toho používanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, pri súčasnom nerešpektovaní skutočnej vôle spotrebiteľa je vážnym signálom o neserióznosti predávajúceho, ktorý takýmto svojím konaním porušuje zákonnú povinnosť odbornej starostlivosti.
branit