Ako zrušiť zmluvu uzavretú pod nátlakom

Žiadosť o pomoc pri zrušení zmluvy

V júni 2013 doručili Komisii list – žiadosť o pomoc pri zrušení zmluvy. Dôchodkyňa zo Stropkova sa zúčastnila aj s priateľkou na predajnej akcii, kde predávajúci ponúkal kuchynské roboty – v návšteve akcie bola zahrnutá večera a prezentácia samotného kuchynského robota. Pani Jana mala na predajnej akcii šťastie a kuchynský robot „vyhrala“. Výhra však platila len do odvedenia do vedľajšej miestnosti, kde predávajúci dal pani Jane na podpis kúpnu zmluvu a zmluvu o úvere, celkovo na 1.300 Eur. Situácia  bola  pre pani Janu veľmi nepríjemná, tak zmluvy podpísala…
Na druhý deň si pani Jana uvedomila dôsledky podpisu týchto zmlúv a rozhodla sa od nich odstúpiť. Lenže ako, keď zmluvy už podpísala?
Pani Jana sa o svojich právach poradila v klube dôchodcov a tu jej pomohli spísať odstúpenie od zmlúv. Jana odstúpenie zaslala doporučene na adresu spoločnosti a odvtedy sa jej nikto neozval. Do spoločnosti sa od tejto chvíle nedalo ani dovolať. Pani Jana po tejto skúsenosti radšej kuchynský robot ani neposielala späť organizátorovi akcie. Čo však z predajnej akcie pani Jane okrem robota ostalo, bola povinnosť platiť splátky úveru nebankovej spoločnosti poskytujúcej splátkový predaj.

Čo na to Komisia?

Komisia prijala podnet aj s potrebnými dokumentmi a zhodnotila všetky jeho súvislosti v kontexte s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, ktorý sa týka ochrany práv občanov – spotrebiteľov. Najskôr si však overila všetky fakty, ich vzájomné súvislosti, aby následne mohla posúdiť zmluvné podmienky a ustáliť právne normy, ktoré je na prípad možné aplikovať. Zistila tieto skutočnosti:
Pani Jana je dôchodkyňa, ktorá sa spolu s priateľmi zúčastnila na predajnej akcii. Na predajnej akcii boli dôchodcovia uvedení do omylu a predávajúci pod zámienkou výhry pouzatváral s dôchodcami kúpne zmluvy spolu s úverovými zmluvami  na financovanie kúpy. Až doma pani Jana zistila, že kuchynský robot, ktorý nevyhrala, ale si musela kúpiť, je predražený a nekvalitný. Následne písomne odstúpila od zmluvy a začal sa príbeh, keď  predajca  odmietal komunikovať. To však nebolo všetko – ozvala sa nebanková spoločnosť, ktorá žiadala splácať splátky úveru na kúpu kuchynského robota. Pani Jana uzavrela úverovú zmluvu na 3 roky, podľa ktorej mala poskytnutý úver preplatiť o viac ako 600 EUR. Jana nebankovej spoločnosti oznámila, že v zákonnej 7- dňovej lehote zmluvu zrušila; nebanková spoločnosť však zrušenie zmluvy odmietla akceptovať, pretože jej predávajúci  oznámil, že odstúpenie od zmluvy je neplatné. Následne bola spotrebiteľka vystavená neustálemu vymáhaniu finančných prostriedkov od nebankovej spoločnosti. Pani Jana využila svoje spotrebiteľské práva, ale v dôsledku nekomunikácie a nekalých praktík predávajúceho bola bezradná … a na rad prišla Komisia.

Komisia : Predávajúci použil nekalé obchodné praktiky!

Komisia po preštudovaní všetkých dokumentov zhodnotila, že organizátor predajnej akcie a predávajúci sa dopustili nekalých obchodných praktík proti spotrebiteľovi a závažným spôsobom zmarili účinky spotrebiteľom uplatneného práva na odstúpenie od uzavretých zmlúv. Spotrebiteľka nemala byť po odstúpení od zmlúv  v žiadnom prípade nimi viazaná, pretože zrušením jednej zmluvy sa podľa § 52a ods. 2 Občianskeho zákonníka zrušuje aj akákoľvek ďalšia súvisiaca zmluva. Na základe toho mala nebanková spoločnosť spotrebiteľke vrátiť všetky zaplatené finančné prostriedky, ktoré prijala a podľa zákona č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch v znení neskorších predpisov sa mala po odstúpení od zmluvy s predávajúcim vyrovnať tak, aby tým spotrebiteľka vôbec nebola obťažovaná.

Komisia odporúča postup

Komisia predávajúcemu zaslala žiadosť o vyjadrenie, pričom nebankovú spoločnosť  informovala o prerokovaní zmluvných podmienok a obchodných praktík predávajúceho. Komisia vo vzťahu k predávajúcemu zistila, že  porušuje práva spotrebiteľov sústavným uplatňovaním neprijateľných zmluvných podmienok. Komisia  zistila aj to, že predávajúci používa klamlivé nekalé obchodné praktiky a koná tak, aby sťažil a znemožnil spotrebiteľom uplatnenie ich práva na odstúpenie od zmluvy.
2. augusta 2013 spotrebiteľka Komisiu informovala, že ju nebanková spoločnosť vyrozumela, že uznala odstúpenie a následné zrušenie zmluvy o úvere. Nebanková spoločnosť takto konala po upozornení  na nekalé praktiky predávajúceho. V súlade s doručeným vyrozumením mala nebanková spoločnosť vrátiť spotrebiteľke zaplatené mesačné splátky v celkovej výške 300 EUR.
3. októbra 2013  Komisia dostala vyjadrenie nebankovej spoločnosti, v ktorom Komisiu informovala o podniknutých právnych krokoch a o vyvodení zodpovednosti voči nekalým praktikám sprostredkovateľských spoločností. Súčasne nebanková spoločnosť Komisii oznámila, že urobí všetko pre to, aby „všetky podnety, sťažnosti alebo žiadosti o zrušenie úverovej zmluvy a/alebo kúpnej zmluvy boli vyriešené v prospech spotrebiteľov, bez toho, aby spotrebitelia utrpeli akúkoľvek majetkovú ujmu.“
Komisia pani Jane odporučila vytrvať v riešení problému, pretože prístup dôchodkyne  viedol k úspechu v podobe zrušenia úverového záväzku.
Vzhľadom na vyjadrenie nebankovej spoločnosti sa Komisia opätovne dňa 29.10.2013 telefonicky kontaktovala so spotrebiteľkou, ktorá Komisiu upovedomila o úspešnom vyriešení jej spotrebiteľského problému. Pani Jana Komisii potvrdila aj skutočné vyplatenie sľúbenej peňažnej čiastky a zrušenie úverového záväzku. Spotrebiteľka bola zároveň informovaná, že v prípade ďalších spotrebiteľských problémov sa môže na Komisiu opätovne kedykoľvek obrátiť.

Komisia hodnotí a odporúča

S poukazom na prípad  pani Jany možno spotrebiteľom odporúčať, aby sa predajným akciám neznámych spoločností vyhýbali, aby na nich v žiadnom prípade neplatili nijaké peňažné prostriedky a  aby v ich rámci  neuzavierali nijaké spotrebiteľské zmluvy. Spotrebiteľ má právo si zmluvu preštudovať, nechať si vysvetliť  obsah zmluvy a   poradiť sa s  právnikom, blízkymi osobami alebo s Komisiou.
Ak spotrebitelia uzavrú s predávajúcim zmluvy mimo prevádzky a obchodných priestorov, majú vždy právo na odstúpenie od zmluvy v lehote 7 pracovných dní. Od zmluvy je potrebné odstúpiť písomne a odstúpenie treba zaslať doporučene. Vzory odstúpenia od zmluvy nájdete tu..
Medzičasom Komisia v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR a poslancami NR SR  pripravila i tzv. protišmejdovskú novelu zákonov, ktorá od 15.11.2013 ochráni občanov pred porušovaním ich práv neserióznymi organizátormi predajných akcií alebo predávajúcimi. 
Podrobnosti o protišmejdovskej novele nájdete tu.

Okrem toho je používanie neprijateľných zmluvných podmienok a nekalých obchodných praktík, pri súčasnom nekomunikovaní so spotrebiteľom a sťažovaním uplatnenia práva na odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy, vážnym signálom o neserióznosti predávajúceho, ktorý takýmto svojím konaním porušuje zákonnú povinnosť odbornej starostlivosti.

Chronologický popis prípadu

Písomné odstúpenie spotrebiteľky od zmlúv 23.4.2013
List – žiadosť o pomoc 4.6.2013
List nebankovky o neakceptovaní odstúpenia 25.6.2013
Upozornenie Komisie nebankovej spoločnosti 3.7.2013
List nebankovky o akceptovaní odstúpenia 31.7.2013
Vrátenie peňazí spotrebiteľke október 2013

branit